Conference

A conference “Equivalence in texts, dictionaries and lexical databases”

 

Conference Programme

Book of Abstracts

Short conference report 

Information on the Faculty’s website

On 18-19 October 2018, Department of Translation Studies and Lexicography at the Institute of English at the University of Opole will organize a conference Equivalence in texts, dictionaries and lexical databases”. The languages of the conference will be Polish and English. The conference will be devoted to broadest aspects of equivalence and their influence on the theory and practice of translation, bilingual lexicography, corpora, and many other . We plan to organize three thematic sessions, namely equivalence in texts (literary, specialist, etc.); equivalence in historical and contemporary dictionaries; equivalence in language corpora and lexical databases.

Major research fields of the conference include:

– the development of the concept of equivalence in translation studies from a historical perspective

– equivalence in literary translation practice from the Renaissance to postmodernism

– equivalence in the theory and practice of translation and interpreting

–  equivalence in bilingual lexicography

– equivalence in parallel corpora, comparable corpora, and other types of corpora

–  equivalence in lexical databases

–  equivalence and CAT tools

–  equivalence and localization

 

Confirmed plenary speakers:

Tadeusz Piotrowski (University of Wrocław, Poland)

Vladimir Benko (Linguistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

 

Conference info:

Please send an abstract for a 20-minute paper (followed by 10 minutes of discussion)  by 15 June 2018 to pmarcinkiewicz@uni.opole.pl using a custom-designed Submission form.

The conference will be held at Collegium Maius building (Pl. Kopernika 11, 45-040 Opole).

You will need to make your own travel and accommodation arrangements in Opole.

Selected conference papers, after review, will be published in TranslatoLogica – an open-access journal with double-blind peer-review published by the Department of Translation at the Institute of English Studies, University of Wrocław:

More details will be provided in the course of the conference.

Important dates:

15.06.2018  – Deadline for submission of abstracts

30.06.2018  – Notification of acceptance after the review process

18-19.10.2018 – Conference dates

 

Conference fee and registration

Conference fee is 350 PLN (approx. 100USD)

The conference fee does not include travel and accommodation costs.

Bank account number: 09 10902138 00000005 56000043/ paid for: “Equivalence Conference_Name and surname”

Registration and payment of the conference will be possible after notification of acceptance.

Organizing committee:

prof. dr hab. Ryszard Wolny

Dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO

Dr hab. Łukasz Grabowski, prof. UO

Dr hab. Mirosława Podhajecka

Contact:

Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Angielskiej, pl. Kopernika 11A, 45-040 OPOLE, tel.: 0048(77)541-59-23
faks.: 0048 (77) 541-59-23, e-mail: pmarcinkiewicz@uni.opole.pl


 

Konferencja „Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych”

W dniach 18-19 października 2018 r. odbędzie w Opolu w Instytucie Filologii Angielskiej konferencja naukowa pt. Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych organizowana przez Zakład Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Językami konferencji będą język polski i angielski. Konferencja będzie poświęcona najszerzej rozumianym aspektom ekwiwalencji oraz jej wpływu na praktykę i teorię przekładu, a także leksykografię dwujęzyczną i językoznawstwo korpusowe. Planujemy przeprowadzić obrady w trzech sesjach tematycznych: ekwiwalencja w tekście (literackim, specjalistycznym itp.), ekwiwalencja w słownikach historycznych i współczesnych, ekwiwalencja w korpusach językowych i leksykalnych bazach danych.

Główne obszary badawcze, będące w obrębie naszych zainteresowań, to:

–  rozwój pojęcia ekwiwalencji w perspektywie historycznej

–  ekwiwalencja w tradycji tłumaczeń literackich na język polski od renesansu po współczesność

– ekwiwalencja w teorii i praktyce przekładu pisemnego i ustnego

– ekwiwalencja w leksykografii dwujęzycznej

–  ekwiwalencja w korpusie równoległym, porównywalnym i innych

–  ekwiwalencja w leksykalnych bazach danych

–  ekwiwalencja a narzędzia CAT

–  ekwiwalencja a lokalizacja

Z wykładami plenarnymi wystąpią:

Tadeusz Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski)

Vladimir Benko (Linguistic Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava)

 

Ważne informacje:

Prosimy o wysłanie abstraktu na 20-minutową prezentację (po której będzie 10-minutowa dyskusja) do 15 czerwca na adres: pmarcinkiewicz@uni.opole.pl używając specjalnego Submission form.

Konferencja odbędzie się w Collegium Maius (Pl. Kopernika 11, 45-040 Opole).

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Wybrane artykułu ukażą się jako publikacja pokonferencyjna w specjalnym numerze czasopisma TranslatoLogica wydawanym przez Zakład Translatoryki w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji organizatorzy udzielą przed konferencją.

Ważne daty:

15.06.2018 – termin zgłaszania abstraktów

30.06.2018 – powiadomienie o przyjęciu abstraktów

18-19.10.2018 – termin konferencji

Opłata i rejestracja

Opłata wynosi 350 PLN (około 100 USD)

Opłata nie pokrywa kosztów podróży ani pobytu czy wyżywienia.

Numer konta: 09 10902138 00000005 56000043/ tytuł przelewu: “Equivalence Conference_Imię nazwisko”

Opłata będzie możliwa po akceptacji abstraktu.

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Ryszard Wolny

Dr hab. Paweł Marcinkiewicz

Dr hab. Łukasz Grabowski

Dr hab. Mirosława Podhajecka

Kontakt:

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, 45-040 OPOLE, tel.: 0048 (77) 541-59-23
faks.: 0048 (77) 541-59-23, e-mail: pmarcinkiewicz@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close